Weening Strafrechtadvocaten: hierbij deel ik mijn ervaringen
#1
Ik wil graag mijn ervaring met advocatenkantoor Weening Maastricht delen.
Serge Weening heeft mijn zaak in Hoger beroep overgenomen van Ausma  uit Utrecht. Dit omdat Ausma na aanname 500 euro contant van hopeloze familie boven op de toevoeging van de staat alsnog weigerde te doen wat afgesproken en noodzakelijk wedt geacht. Echter Serge Weening heeft zonder behoorlijk overleg de behandeling overgedragen aan een kantoorgenoot en inmiddels officier van justitie Sanne Koumans. Zij heeft eveneens het noodzakelijke en hetgeen afgesproken zwaar verwaarloosd.

Benoemde toegevoegde advocaten hebben mijn belangen (bewust) structureel en ernstig verwaarloosd waarna ik genoodzaakt ben geweest een tuchtprocedure te starten. Daarbijj is door geen enkele advocaat hulpverlening heeft geboden, dit ondanks wel honderden verzoeken! Zie hier de uitspraak van de tuchtrechter die mijn zaak hebben behandeld zonder advocaat ondanks verschillende verzoeken tot rechtsbijstand in de tuchtprocedure: http://tuchtrecht.overheid.nl/ecli/ECLI_..._2017__104

Beklaagd advocate  Sanne Koumans is iniddels gepromoveerd tot Officier van justitie en advcoaat Serge Weening  van Weening advocaten Maastricht weigert ondanks de uitspraak en de aansprakelijkheidstelling zijn verzekering kenbaar te maken en/of  de aansprakelijkheid inhoudelijk te weerspreken. En ook hier geldt weer: Er is uit honderden bijstandsaanvragen nog geen rechtsbijstand verkregen voor het opstarten van een aansprakelikheidsprocedure tegen Weening advocaten. Echter laat dit nu net een verplichting zijn van de Nederlandse wet! 
Kortom de circel of corrupt justitia organisatie in NL is rond met als doel het dichthouden van doofpotten.. Wees gewaarschuwd met deze advocaten en hun organisatiestructuur dat elkaars fouten indekt. 

De aanprakelikheidtelling is tot op heden door geen benadert advocaat inhoudelijk weersproken maar wordt eveneens niet  behandeld hetgeen mijns inziens veel zeggend is over de advocatuur in Nederland. Gezien de inhoud van de aanpraklikheid in combinatie met de gang van zaken voel ik mij genoodzaakt publiek te informeren zodat mensen zich kunnen behoeden voor dit soort omstandigheden en dat kan mijns inziens niet anders dan in de openbaarheid te treden. Daarbij hoop ik dat het openbaar zetten van de aansprakelijkheidstelling tot een inhoudelijke  reactie of rechtsbijstand kan leiden. 

Inhoudelijk redenen aansprakelijkheidstelling:

1* onbehoorlijke info vesrtrekking door onwetend houden omtrent essentiele informatie zoals: geen opdrachtbevetiging, wat zijn de juridische mogelijkheden en termijnen, wie was daadwerkelijk mijn advocaat.(advocaat Weening van kantoor Weening advocaten Maastricht verkozen & advocaat(advocaat nu officier van justitie Sanne Koumans verkregen)
2*politieonderzoek ondanks klachten, aanwijzingen en inhoud proces niet getoetst aan richtlijn lebz.
3*onderzoek naar gewraakte bewijsmiddelen niet behoorlijk openbaar uitgevoerd.
4*essentiele informatie wat ik persoonlijk en schiftelijk via derde heb aangevoerd ter onderbouwing verdediging niet formeel in proces gebracht.
5* formele politie klacht/aangifte dan wel de ontstaansgeschiedenis en essentiele informatie niet in formeel in proces gebracht.
6* aangeefster niet openbaar formeel te geconfronteerd met de inhoud van de brief die zij formeel opmaakte voor aangifte. Waarbij zij schriftelijk formeel onderetekend haar voordelen verzocht en aangaf in de war te zijn en zich schuldig te voelen.
7*getuigen niet behoorlijk openbaar te horen of door mij te aten horen in het kader van niet ontvankelijkheid. Dit ondanks afspraken, bekendheid met tegenspraak en aanwizigien van onbehoorlijke vehoren vermeend slachtoffers. Dit blijkend uit verklaringen vermeend slachtoffers en de inhoud politieklacht 2008. 
8* de auditu getuigen die voor bewijs zijn gebruikt niet openbaar door mij laten horen en niet geconfronteerd met tegenstrijdigheden en eigen belang op geen strafvervolging na bewijzen van poging en uitlokking tot mensenhandel. Dit blijkend uit datatapgegevens.
9*audio opname waaruit onbehoorlijke belastende verwerking van gegevens blijkt niet openbaar formeel in proces gebracht en geweigerd een kopie af te staan of nader onafhankelijk en openbaar onderzoek te laten uitvoeren.
Ondanks dat gehoord is dat een audio opname aantoonbaar onuist in dosier staat verwerkt.
10* datatap verwerkte gegevens welk voor bewijs zijn gebezigd niet nader laten onderzoeken ondanks klachten en bewijzen  van aantoonbaar onbehoorlijke belasterende gecensureerde willekeurige verwerking. 
11*cassatie aangenomen maar net als in hoger beroep zonder overleg geen cassatiemiddelen ingediend.
12*onvoldoende te informeren en geen mogelijkheid te bieden procesuele mogelijkheden te benutten en/of termijnen te waarborgen
13*onze overeenkomst niet zoals afgesproken en/of noodzakelijk en/of zoals van een behoorlijk handelend advocaat mag worden verwacht, is nagekomen.
14*Het hof van discipline de advocaat heeft berisp en beboet na vaststelling dat verweren dan wel cassatiemiddelen niet zijn ingediend waarbij is geoordeeld dat de advocaat onvoldoende informatie heeft verstrekt en zorg heeft bebtracht in de procedure(s).
15*Rechtshulp niet zoals afgesproken en/of noodzakelijk en/of zoals van een behoorlijk handelend advocaat mag worden verwacht, heeft geboden, door geen en/of onbehoorljik gebruik te hebben gemaakt van procedurele (onderzoeks en broeps-)mogelijkheden
16*getuige niet zoals afgesproken en/of noodzakelijk en/of zoals van een behoorlijk handelend advcaat mag worden verwacht, verhoord of laten horen.
17*bewijsverweren niet zoals afgesproken en/of noodzakelijk of zoals van een behoorlijk handelend advcaat mag worden verwacht, aangevoerd en/of te onderbouwd
18* juridische verweren niet zoals afgesproken en/of noodzakelijk of zoals van een behoorlijk handelend advcaat mag worden verwacht, aangevoerd en/of onderbouwd
19*niet ontvankelikheidsverweer niet zoals afgesproken en/of noodzakelijk of zoals van een behoorlijk handelend advcaat mag worden verwacht. aangevoerd en/of onderbouwend.
20*bewijsmiddelen ter onderbouwing niet ontvankelijkheids verweer niet zoals afgesproken en/of noodzakelijk of zoals van een behoorlijk handelend advcaat mag worden verwacht aangevoerd en/of onderbouwd.
21*casatie schriftuur niet zoals afgesproken en/of noodzakelijk of zoals van een behoorlijk handelend advcaat mag worden verwacht tijdig te hebben ingediend en/of de termijn hebben laten verlopen met niet ontvankelijkheid tot gevolg.
22*niet of niet zoals van een behoorlijk handelend advocaat mag worden verwacht geinformeerd omtrent rechten met betrekking het proces.
23*grove nalatigheid en/of onbehoorlik handelen jegens een kwetsbaar persoon die aan haar deskundigheid is toevertrouwd.
24*grof misbruik en/of onbehoorlijk handelen jegens een persoon in een kwetsbare positie met of zonder met het oogmerk financieel belang of het bekleden van een hogere positie aangezien advocate nu officier is.

 Ik stel mij daarbij op het standpunt dat:

A*de verdenking onrechtmatig tot stand is gekomen en aangeefster en overige vermeend slachtoffers onder druk/chantage/manipulatie is aangezet tot aangfite blijkend uit politielacht 2008, brief aangeefster voor aangifte, chantage/boete vermeend slachtoffer van Mourik en dat dit behoorlik formeel aangevoerd en onderbouwd behoorde te worden het is nagelaten.
B*het recht op een behoorlijk proces en beroepsmogelijkheid is ontnomen
C*het recht op behoorlijke rechtshulp mij is ontnomen en tot op heden niet adequaat en naar behoren is of wordt geboden.
D*Ik ook recht behoor te hebben/krijgen op behoorlijke  onafhankelijk pro actief in in mijn belang handelende rechtsbijstand.
E*Het arrest tot stand is gekomen naar aanleiding van onbehoorlijk en/of onrechtmatig handelen
F*Het proces en arrest juridisch niet voldoet
G*de  juridische kwalificaties voor zowel uitbuiting onjuist is toegepast.
H* de juridiche kwalificatie van schakelbewijs onjuist is toegepast
I*de juridische kwalificatie van getuigeverklaringen onjuist toegepast.
J*vrijspraak vanwege het gebrek aan oogmerk behoorde te volgen
K*vrijspraak vanwege gebrek aan wettelijk bewijs had behoren te volgen.
L*niet onvanelikheid behoorde te volgen vanwege grof structureel in strijd handelen met wetten voorschriften en mijn rechten en belangen als verdachte.
M*bewijsuitsluiting van aangeefsters verklaring behoorde te volgen vanwege onrechtmatige vergaring, tegenstrijdigheden en het niet voldoen aan lebz richtlijn.
N*bewijsuitsluiting van de auditu verklaringen  behoorde te volgen van niet onafhankelijke vrienden familie en kennissen.
O* bewijsuitsluiting van onbehoorlijk verwerkte en niet openbaar door mij te controleren verwerkte tapgegevens behoorde te volgen.
P*mogelijkheid van verhaal van schade behoorde te volgen. Dit door grove structuele inbreuken op mijn rechten met onterechte vervolging, detentie en veroordeling plus blijvend letsel en grove fmateriale en immateriele  schade tot gevolg.
Q* aansprakelijk blijkt uit verzuim in cassatie vastgesteld door het Hof van discipline in samenhang te bezien met zo nodig nader onderzoek naar de opgesomde verwijten die zodoende feiten zullen gaan blijken.
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)